خدا آن حس زیباییست که در تاریکی صحرازمانی که هراس مرگ می دزدد سکوتت رایکی مثل نسیم سرد می گوید:" کنارت هستم ای تنها"و دل آرام می گیرد.....